Πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα

Έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ Πάτρα

Πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) – “Σχέδιο” ΔΕΗ


Πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αποστολόπουλος Ανδρέας αναλαμβάνει την έκδοση των Πιστοποιητικών ΔΕΗ. Άμεσα! - Υπεύθυνα! -  Χωρίς Ταλαιπωρία!
Η εμπειρία μας και οι εκατοντάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμιση στην έκδοσή πιστοποιητικού ΔΕΗ και όχι μόνo. Η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ στην Πάτρα γίνεται εντός 24 ωρών σε επείγουσες περιπτώσεις.
Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο έγγραφο το οποίο απαιτείται η έκδοση του σε περιπτώσεις επανελέγχου, επανασύνδεσης, επαύξησης καθώς και τροποποίησης της εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό βάση νόμου να γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης κάθε 14 χρόνια για οικίες και κάθε 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.
Καλέστε μας στο 6932572582 και κλείστε τώρα ραντεβού, για επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης σας καθώς και για ενημέρωση του κόστος έκδοσης του. Με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.
Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΥΔΕ) πρόκειται για πιστοποιητικό που αναλαμβάνει να εκδώσει εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Για την έκδοση του απαιτείται ο ηλεκτρολόγος να έρθει στο χώρο σας για αυτοψία ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει τις δυνατότητες της εγκατάστασης και να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία αυτής. Εκτός από οπτικό έλεγχο, θα κάνει και τις απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές με ειδικά εργαλεία και το όργανο ελέγχου, ενώ παράλληλα θα αποτυπώσει σε χαρτί την ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου.
Στην συνέχεια συντάσσεται η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης, πολυγραμμικό σχέδιο πίνακα, Πρωτόκολλο Ελέγχου και Έκθεση Παράδοσης.
Πιστοποιητικά ΔΕΗ Πάτρα

Εάν διαπιστωθεί πως η εγκατάσταση δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και υπάρχουν ελλείψεις θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις. Αναλαμβάνουμε να διορθώσουμε όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Ελλείψεις που συναντάμε συχνά στους επανελέγχους για πιστοποιητικά ΔΕΗ:

o   Μη ύπαρξη ρελέ ασφαλείας  (αντιλεκτροπληξιακό) στον ηλεκτρικό πίνακα ή μη σωστή λειτουργιά του υπάρχοντος.
o   Μη ύπαρξη κεντρικής γείωσης (ιδίως σε παλιές πολυκατοικίες) ή κακή τιμή της αντίστασής.
o   Μη ύπαρξη αγωγού γείωσης σε όλες τις πρίζες του σπιτιού.
o   Ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που πρέπει.
o   Καλώδια των οποίων η μόνωση έχει φθαρεί.
o   Διάφορες κακοτεχνίες.
Όταν η υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Πιο αναλυτικά σχετικά με τα πιστοποιητικά ΔΕΗ Πάτρα

Με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν.4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ). Από 01/11/2011 το νέο πιστοποιητικό της ΔΕΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) αποτελείται από την:
1.       Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2.       Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
3.       Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)
4.       Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ
5.       Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
Ενώ απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
Ø  Νέα εγκατάσταση.
Ø  Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ.
Ø  Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού).
Ø  Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης (επανέλεγχος).
Ø  Νέα εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της.
Ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου τα χρονικά διαστήματα επανέλεγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαφέρουν από 1 έως 14 έτη. Ειδικότερα απαιτείται η επανέκδοση ενός πιστοποιητικού ΔΕΗ με βάση τα παρακάτω:
·         Για απλές κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 14 χρόνια.
·         Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 7 χρόνια.
·         Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 2 χρόνια.
·         Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 1 χρόνο.
·         Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης.
·         Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
·          Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
·          Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Το κόστος έκδοσης για πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα προκύπτει από τα τ.μ του χώρου καθώς και από άλλες παραμέτρους όπως αριθμό ηλεκτρικών πινάκων κ.λ.π


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ ΠΑΤΡΑ (ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)

E. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό ΔΕΗ στην Πάτρα;
A. Η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ στην Πάτρα γίνεται εντός 24 ωρών σε επείγουσες περιπτώσεις

E. Πόσο καιρό ισχύει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ Πάτρα;
A. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ισχύει για 14 χρόνια για οικίες και 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους.

E. Ο Ηλεκτρολόγος θα πρέπει να έχει ειδικότητα πάνω στην έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ;
A.  Ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να είναι νόμιμος επαγγελματίας στην εφορία και να έχει την κατάλληλη εμπειρία επάνω στο κομμάτι της πιστοποίησης.

Ε. Που καταθέτω το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;
Α. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου το καταθέτουμε στη ΔΕΔΔΗΕ Πατρών, σε επείγουσες περιπτώσεις και μετά από συμφωνία με τον πελάτη, το πιστοποιητικό μπορεί να κατατεθεί από εμάς στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Πατρών. Λόγω covid-19 δεν ενθαρρύνεται η φυσική παρουσία στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Για υποβολή πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου μπορεί να γίνει αποστολή σε φάκελο, μέσω courier στο υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ Πατρών.

E. Σε περίπτωση που περάσουν τα 7 ή 14 χρόνια από την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ και δεν έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ,υπάρχει κάποιο πρόστιμο;
A. Εάν περάσει ο χρόνος ισχύς, το πιστοποιητικό ΔΕΗ θα πρέπει να ανανεωθεί. Ο ΔΕΔΔΗΕ στέλνει ειδοποιητήριο και θα πρέπει εντός εξαμήνου να γίνει ο επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

E. Σε περίπτωση που βρεθούν κακοτεχνίες, αναλαμβάνετε τη διόρθωση αυτών;
A. Αναλαμβάνουμε να διορθώσουμε όλες τις κακοτεχνίες καθώς και οτιδήποτε χρήζει αλλαγή για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

E. Με ποιον τρόπο καθορίζετε το κόστος πιστοποιητικού ΔΕΗ;
A. Το κόστος προκύπτει από τα τ.μ του χώρου καθώς και από άλλες παραμέτρους όπως αριθμό ηλεκτρικών πινάκων κ.λ.π

Ε. Που καταθέτουμε τα πιστοποιητικά ΔΕΗ Πάτρα;
Α. Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ Πάτρα τα καταθέτουμε στη ΔΕΔΔΗΕ Πατρών. Λόγω covid-19 δεν ενθαρρύνεται η φυσική παρουσία στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) μπορεί να γίνει αποστολή αυτής σε φάκελο, μέσω courier στο αντίστοιχο υποκαταστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε επείγουσες περιπτώσεις και μετά από συμφωνία με τον πελάτη, η ΥΔΕ μπορεί να κατατεθεί από εμάς στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ Πατρών

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 6932572582. Με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ηλεκτρικά έργα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
βλάβες, σχέδια ΔΕΗ, έξυπνα κτίρια.

Τηλ: 6932572582
Τηλ: 2610335127

Σχέδιο ηλεκτρολόγου Πάτρα, Πιστοποιητικά ΔΕΗ Πάτρα